Sognerådene i Todbjerg-Mejlby sogne

1970 – Sidste sogneråd i Todbjerg-Mejlby kommune

Sognerådsprotokoller. 
Sogne- og byrådsprotokoller er fortegnelser over lokaladministrationens arbejde hhv. på landet og i byerne.

Første skridt mod selvstyre for landkommunerne blev taget i 1841 med indførelsen af sogneforstanderskaber, der fik ansvar for økonomi og veje.
I 1868 blev sogneforstanderskaberne omdannet  til sogneråd, som nu overtog det endelige ansvar for skole- og fattigsager fra præsten. I 1933 overtog sognerådet ansvaret for al kommunal hjælp.
Ved kommunalreformen i 1970 blev Todbjerg-Mejlby kommune en del af Århus kommune.

Protokollerne er ved at blive scannet og transskriberede (omskrevet til læsbar skrift – “nydansk”) under projektet retrodigitalisering.dk, som ledes af Stadsarkivet i Århus.

Protokollerne for Todbjerg-Mejlby Sogneforstanderskab er nu transskriberet for årene 1841 til 1862.

Bemærk: Der er endnu ikke læst korrektur eller korrigeret for forskellige skriftsstørrelser m.v.
Original og transskribering kan læses ved at trykke her.
Der kan søges i hele teksten ved at trykke Ctrl+f og derefter skrive i søgefeltet.

Transskriberingen er foretaget af Hans Jørgen Hinrup, Samosvej 1, Hårup.
Er der spørgsmål så ring eller skriv til ham på telefon 29635432 eller email: sparfire@gmail.com

Stadsarkivet ser gerne, at flere deltager i opgaven med transskribering af de følgende perioder.

Efterfølgende ses nogle uddrag fra sogneprotokollerne.

30.oktober 1848
“Med Hensyn til det nylig opførte Gjordemoderhuus i Todberg
tilbød Gaardmand Niels Jespersen at brolægge Fortouget
for 40 skilling pr 1 Qvadratfavn og at lægge en Steenkiste til
Overgang 1½ Alen bred for 64 skilling, samt at kaste en Brønd
og steensætte den for 2 Rbdr pr. 1 Alen, naar den ikke overstiger
6 Alen, i hvilket Tilfælde Entrepreneuren ikke forlanger nogen
Betaling. For Boldværk og Spand med Beslag forlangtes
5 Rbdr, idet det bemærkes, at Stolperne skulle være af Eeg
og Brædderne af Fyrretræ. Den opkastede Jord bliver
at bortføre af Entrepreneuren.”

28.november 1849
Da Børne-Antallet i 2 Classe i Balle Skole er for stort til Bordenes Størrelse, tillod Sogneforstanderskabet efter Begjæring af Skolelærer Kristensen at et af de i Todberg Skole cassérede Borde tillige med 2 Bænke som for Tiden henstaae i Todberg Kirkes Vaabenhuus, maatte overlades til Balle Skole, imod at Balle Skoledistrict selv besørger det afhentet.

14de April 1851
“En Klage fra Indsidder Jens Sørensen i Andledning af at man har nægtet at betale understøttelse deels til ham deels til hans datter.
Forstanderskabet Erklærede hans Klage Deels for ugrundet Deels for uoverensstemmende Sandhed. Da hans Datter er en Dygtig Syerske og kan tjene ham Penge ved at Sye.
Den Understøttelse, han hidtil har faaet, har været grundet i at han har havt 5 Børn, til hvis Opdragelse man har understøttet ham, – men da hans Børn nu ere tjenestedygtige og ere ude at tjene paa en Søn nær, – den omhandlede Datter er vel ogsaa hjemme imellemstunder, men kan til en hver tid erhverve sig som Syerske. Hvad Jens Sørensen selv angaaer, da har han Altid været Arbeidsdygtig ja endog været forrige Aar buden en Løn af 50 rd., hvilket han undslog sig for, paa Grund af at han kunde tjene mere ved andet Arbeide, – hvorfor Forstanderskabet ikke finder sig beføiet til at agte paa den indgivne Klage, da endog hans Kone er saa Frisk og Rask, at hun kan udføre hvad Arbeide, der fordres af Hende, – saa Forstanderskabet ikke finder den mindste Andledning til at indvillige i hans Begjering.”

Aar 1852 d 28 Septbr
holdt Sogneforstanderskabet for Todberg og Meilbye Pastorat sit Ordinaire Møde i Todberg Præstegaard hvor samtlige Medlemmer vare tilstæde med Undtagelse af Jens Nielsen og Poul Kjær som udeblev.
Følgende Sager behandledes
Boelsmand Niels Jensen af Grøttrup var mødt og fremførte Begjæring om en yderligere Under-støttelse for hans Syge og Svagelige Steddatter, Forstanderskabet fandt hans Begjæring begrundet og tilstod ham 2 rd til Qvartaliter som tager sin Begyndelse med Octbr Qvartal d.A.
2.
Skolelærer Sørrensen af Meilbye var mødt og fremførte Begjæring om en Erstatning for Brugen af hans egen Kakkelovn i den Aarrække han har været Lærer i Meilbye Skole. Forstander-skabet fandt det Begrundede i Hr. Sørrensens Andragende og indrømmede 7 rd som Erstatning hvormed Sørrensen Erklærede sig tilfreds og Forpligtede sig til for hans Tilkommende Embedstid selv at Forsyne sin Stue med Kakkelovn, uden nogen Udgift for Communen.
3.
Skolepatron Mohnsen Fremlagde en Erklæring fra Skolelærer Kristensen i Balle angaaende brugen af hans Kakkelovn, saalydende. I min Embedstid ved Balle Skole forlanges ingen Leie af berørte Kakkelovn, samt at den bliver staaende i Brug i Stuen uden Udgift for Communen. Tilstaaes af Kristensen.
4.
Formanden fremlagde en fra Herredsfoget Kampmann modtagen Skrivelse hvori forlangtes Erklæring angaaende de Omkostninger som vilde medgaae til Broens Opførelse over Spørring Aae og om hvormeget Meilbye Sogn vilde bidrage. I den Andledning har Forstandere for Meilbye Erklæret at man ikke seer sig forpligtet til at deeltage i Opførelsen af en Broe uden for Sognet og i et andet Amt, men kan dog ikke lade ubemærket, at man desuagtet Ønsker Broen Opført.