Afholdte arrangementer

Byvandring i Hårup 10. august 2023 – På en dejlig sommeraften.

Turledere: Lars Pedersen og Finn Jensen

Kl. 19 stod vi på den beskedne plads foran Hårup Forsamlingshus. Der var et flot fremmøde på 74 personer. Hanne bød velkommen og gav derefter ordet til Lars P.

Vi står her midt i byggerodet i bymidten, hvilket jo skyldes anlægget af cykelstien mellem Todbjerg og Hårup. Denne cykelsti har der været talt om i mindst 40 år, men nu er den jo så snart færdig. Vi kan bare håbe, at det ikke bliver forsamlingshusets endeligt, da der fremover stort set ingen parkeringspladsen er tilbage her ved huset.

Overfor forsamlingshuset ligger den bygning, som gennem mange år husede købmand Lauge Johannesen og dennes købmandsforretning opført i 1903. Ejendommen brændte for en del år siden, men er nu restaureret og sat pænt i stand.

Vi fortsætter til hjørnet af Mejlbyvej/Bøggildsvej, hvor Finn fortæller om Mejlbyvej, som tidligere altid omtaltes som amtsvejen eller ”den store vej”. Her på hjørnet blev i 1951 opført et ”frysehus”, hvor man lejede en hel eller halv box. Finn fortæller, at han som 12 – 13 årig fik til opgave at opkræve lejen for de enkelte boxe. Frysehuset blev nedrevet i 1983.

Mejlbyvej/Bøggildsvej

På det modsatte hjørne lå et pakhus bygget på stolper. Det indeholdt grovvarer til Esbenhus. Pakhuset blev senere solgt til Jørgen og Villy Andersen – nedrevet og genopført på deres grund og anvendt som værksted og hal.

Bindingsværkshuset længere henne ad Mejlbyvej var fodermesterhus til Hårupgård.

Det lille røde hus tilhørte ”Karen damefrisør” og lidt længere tilbage boede lillebilchauffør Franz Johansen. Han havde følgende slogan ”Kald mig dag og nat”, så det blev han kaldt!

Næste stop blev syd for byen, hvor vi kan se cykelstien. I gamle dage endte Bøggildsvej her og helt oprindeligt var det ryttervej til Skårupgård.

På vestsiden af Bøggildsvej havde vognmand Marius Christen til huse sammen med sin 4 tons Bedford u/tip. Marius havde mælketur og kørte til mejeriet Viruplund, han hentede varer i Aarhus til lokale købmænd. Marius var en legende og kendte alle i området. Han sluttede sit arbejdsliv på Chokoladefabrikken. Mod syd havde gartner Mors gartneri.

Bøggildsvej ved nr. 46-48

Vi fortsætter øst om Peter Andersens gård og her på modsatte side ligger det gamle stuehus til en gård som senere blev udflyttet som Hårup Vestergård. Længere oppe ad vejen ligger den ejendom, som Jørgen Andersen drev entreprenørvirksomhed fra – nu er det autoværksted.

Vi går tilbage mod Vanggårdsvej. Her ligger Håruplund, hvor ”Gas Anker” boede – nu er der rækkehuse. I huset overfor boede Haubak, her kunne man få repareret sine møbler.

Vanggårdsvej ved nr. 1B

Lars P fortalte, at da han kom til Hårup i 1975 var der 11 aktive gårde i området – det siger noget om udviklingen. Finn fortalte, at man skulle ind til sognefoged Ejnar Thomsen for at få udstedt et hundetegn.

Turen fortsætter mod nord ad Mejlbyvej forbi den gamle smedje, hvor der nu sælges antikviteter. I ejendommen, hvor Anders Andersen bor var tidligere tømrerværksted først ved Aage Nielsen og senere ved Villy Andersen.

Mejlbyvej ved nr. 646

I det lille hus på modsatte side kunne man få repareret tv og radio – det sørgede Juhl for. Vi kommer forbi ”Nørrevang”, som i dag ejes af Aarhus kommune.

Videre til parcelhuskvarteret – hvor ejendommene stort set alle er fra 1960’erne bortset lige fra et enkelt nemlig Buurs gamle hus, som jo så er nedrevet og nu ligger der et helt nyt hus årgang 2023. Vi kom tidligere forbi Simonsens hus, som oprindeligt var stuehus til Hårup Overgård.

Krydset Spartavej/Samosvej/Melosvej
Fra Melosvej igennem “Nørrevang” tilbage til forsamlinghuset

Tilbage til forsamlingshuset, hvor kaffe og kage venter. Lars P fortæller lidt om forsamlingshuset, om diskoteket med Per Skov, om balkonen (som ikke er der mere), hvor man som barn kunne have det sjovt og sidde med det store overblik over salen og festen. Han gav herefter ordet frit.

Rosita fortalte om Hårup skole. Hvordan hun kom hertil fra Engdalsskolen i Brabrand med 60 lærere og 900 børn, hvor det var pålagt lærerinder at gå i nederdel og man sagde ”De” og ”hr” og ”fru” og så kom hun her til Hårup, hvor alle gik i cowboybukser og var ”dus”. Rosita gav adskillige eksempler på sjove oplevelser med eleverne gennem årene.
Jørgen fortalte om, hvordan Rosita taklede ”brandalarmsøvelserne” – nemlig ved at få alle elever til at stille op i række og sammen forlade lokalet – det kunne tage op til 10 min. inden børnene kom ud!

Herdis fortalte om aktiviteter i forsamlingshuset bl.a. juletræsfest, som altid var 5. juledag. Fru Koch arrangerede danse og lege og der blev uddelt gaver og slik til alle. Der blev afholdt høstfest, hvor der var medbragt madkurv. En del af forsamlingshuset indeholdt en lejlighed. Købmand Lauge Johannesen arrangerede hvert år juleudstilling i forretningens vinduer og det var en stor oplevelse for vi børn at se den. Ejnar fortalte historier om ”Fætter Petra” og ”Fætter Anton”. Jørgen fortalte om fastelavnssoldaterne. Ivan fortalte om ”os og dem”, dermed mente han, at det var vigtigt for visse personer, at de boede på den ”rigtige” side af skellet mellem Todbjerg og Hårup. Herdis fortalte igen – denne gang om ”Fætter Petra”, der på sine gamle dage kom på plejehjem og der blev spurgt om det ikke var kedeligt, hvortil ”Fætter Petra ” svarede ”der sker jo så meget – så er der begravelseskaffe og så er der èn der dør…..”

Og så blev der ellers sagt tak for i aften og stor tak til Lars Pedersen og Finn Jensen

                                                                                                                                  Referent Helle Hald

Rute (baggrund=luftfoto 1954)

49-års fødselsdag/åbent hus 24. maj 2023

Fødselsdagen blev traditionsvis fejeret med åbent hus, masser af kaffe, lidt med alkohol i og noget godt til ganen. Se billederne herunder.


Generalforsamling i Hårup forsamlingshus 21. februar 2023

Foreningens generalforsamling blev holdt i Hårup Forsamlingshus og referat vil blive/er tilsendt medlemmerne.

Efter generalforsamlingen fortalte formand for fællesrådet Peter Yde Nielsen om fællesrådets arbejde (billede på vej). Han gennemgik fællesrådets arbejde og beføjelser på følgende måde:

FÆLLESRÅDET:
Størrelsen dækker Todbjerg-Mejlby sogne – nordligst beliggende område i kommunen.
Økonomi – årligt tilskud fra kommunen
Paraply – øverste organisation – over alle andre foreninger i området – i forhold til samarbejde med kommunen. Er forankret i lokalområdet og er kommunikationskanal til Byrådet og den kommunale forvaltning samt har direkte adgang til teknik og miljø.

OPGAVER:
Består bl.a. i at formidle lokale interesser til byråd og forvaltning, deltage i afklaringsmøder samt møder med udvikler/bygherre om nye udstykninger.

HVAD ER DER SKET:
Gennemgang af cykelsti. Dette punkt gav anledning til rigtig megen snak bl.a. hvorfor stiforløbet bliver som det gør – ind gennem Hårup og ikke bagom ejendommene. Der blev så orienteret om, at det har været et ønske fra borgere i Hårup.
Fællesrådet bliver hørt i forbindelse med gennemgang af lokalplaner, møder med kommunen i forbindelse med baggrund for ny planlov samt møder med udvikler, udstykning og ønsker til byggeri samt omkring afklaring af mobilitet og prioritering af opgaver.

FREMTIDEN:
Der laves ny samarbejdsaftale mellem kommune/fællesråd. Der ønskes tidligere inddragelse og samarbejde med andre fællesråd. Det er allerede samarbejde i gang med Hjortshøj og Egå om etablering af cykelsti langs Mejlbyvej, den dog nok har lange udsigter.

GENERELT:
Der afholdes generalforsamling ultimo april – alle er medlemmer – og fællesrådet holder møder efter behov ca. hver anden/tredje måned. Orientering fra Fællesrådet sker indtil videre via fjacebook, men der kom forslag om, at der udarbejdes en folder, som omdeles til alle nye beboere i området. Peter fortalte, at den faktisk allerede er udarbejdet – blot endnu ikke i trykken. Også den nuværende hjemmeside tænkes opdateret. Den er ikke vedligeholdt i et par år.


Byvandring i Todbjerg 4. august 2022

Så blev der endelig lejlighed til at afholde byvandring i Todbjerg igen efter at den forrige i 2015 var druknet i regn. Herunder et fyldigt referat.

Kl. 19 stod vi på kirkepladsen i Todbjerg. Et kvarter før havde det tordnet, lynet og regnet voldsomt, men her kl. 19 dryppede det blot lidt. Ca. 60 personer var mødt op og Jørgen Steen Hansen startede med at byde velkommen og gav herefter ordet til Peter Boller.

Mens vi opholder os på kirkepladsen giver Peter en kort gennemgang af de 10 gårde som byen i sin tid var bygget op om. Gårdene var den- gang kendt på deres matr. nr. og ikke som i dag med gadenavn og nr.
Matr. nr. 1- Præstegården. Oprindelig drev præsten landbrug på ca. 100 tdr. land. I 1579 fik Todbjerg besøg af Kong Frederik den 2 med følge. Kongen boede i præstegården mens hans følge blev indkvarteret på egnens gårde.
I 1927 udstykkedes præstegårdsjorden i små ejendomme på ca. 10 – 12 tdr. land hver.
Matr. nr. 2 – Hovedskolen. Peter fortalte om jomfru Bøggild og hendes far, som var den første lærer på skolen samt om søsteren Sarah, som blev pogelærerinde på ejendommen, der nu er beliggende på Engtoftevej 2. I 1859 blev den gamle skole nedrevet og den nuværende bygget.
Matr. nr. 3 – Vestergaard, som oprindelig lå inde i selve Todbjerg by. Den brændte 2 gange og efter den sidste brand i 1895 blev ejendommen flyttet til Hæstvej 4.
Matr. nr. 4 – Todbjerg Overgård lå oprindelig tæt på matr. Nr. 3 og efter branden i 1845 blev den flyttet over på den anden side af Hæstvej.
Matr. nr. 5 – Stengården beliggende Grimsbrovej 1.
Matr. nr. 6 – Todbjerg Østergård beliggende Grimsbrovej 4.
Matr. nr. 7 – Enghavegård (Lundgårds)
Matr. nr. 8 – Kochs gård lå mellem Bøggildsvej 17 og Engtoftevej 8 blev nedrevet omkring 1900.
Matr. nr. 9 – Engtoftegård (Snogs gård) her er i dag kun det gamle stuehus tilbage.
Matr. nr. 10 – Oprindelig en stor gård der lå midt i Todbjerg by. Den deles senere i 2 nemlig Mosegården og Katrinesminde.

Nu tager Jørgen over og vi bevæger os langs med kirkediget, mens Jørgen fortæller om kirken, bl.a. at næste årshæfte netop vil beskæftige sig med Todbjerg Kirke.
Herefter fortælles om tårnet, hvordan der oprindelig stod en mølle, senere en varde, som kunne ses viden om. Den væltede i en storm og der blev arrangeret en indsamling i byen til et nyt vartegn, som blev ”Tårnet” – opført af murermester Jesper Jacobsen i 1927 – det kostede 1.700 kr. Der blev nedsat et ”Tårnlaug”, som stadig eksisterer og dette laug står for tårnets ve og vel.
Videre til kigget mod Præstemarken, som huser de ejendomme der i sin tid blev udstykket fra præstegårdsjorden. Det var små ejendomme, så fællesskab og samarbejde var nødvendig bl.a. når der skulle høstes.
Vi fortsatte ad Grimsbrovej og på venstre side lå indtil 1960 skolens gymnastiksal – på højre side Stengården.

Videre mod nord ad Bøggildsvej til Forskolen, som fungerede med følgende klasser: første, lille anden og store anden og fru Koch som leder indtil 1960. I 1968 blev børnehaven etableret efter et stort forarbejde af Magda Hansen.
Tilbage mod bymidten og Genforeningsanlægget, som igen med fælles indsats fra byens borgere blev anlagt i 1920. Der blev talt om stenene, som står der samt om ”Kongeegen” – der blev plantet på kong Christian X`s 70 års dag i 1940.
Vi forsætter ad Bøggildsvej og kommer forbi Brugsen, som nu er pizzeria videre mod Todbjerg Smedje og overfor denne lå Centralen, som blev varetaget af Dorthea (hun lyttede i hvert fald aldrig med på samtalerne !!!) Hendes mand – Madsen – havde køreskolen.
I huset ved siden af boede skrædder Christensen.

Nu går vejen ad Hæstvej mod Todbjerg Overgård, der fortælles lidt om ejendommens historie og vi går en tur gennem haven og vender retur mod Forsamlingshuset, hvor kaffe og kage venter.

Her byder Jørgen igen velkommen og giver ordet til Lisbeth Aagaard, der fortæller om sportspladsens begyndelse i 1938 – der arbejdes igen i fællesskab bland egnens beboere – frem til indvielsen i 1940. Det viser sig hurtigt, at der mangler omklædningsfaciliteter, så i 1942 bygges Klubhuset. Der er brug for flere fælleslokaler, så Forsamlingshuset bygges i 1954 og i 1970 til- og ombygges igen.

Lisbeth fortalte om aktiviteterne gennem årene lige fra dilettant, rejsebiograf, sportsfester med efterfølgende bal, diskoteksfester, bankospil og meget, meget mere
Der blev fortalt om anlægget af sportspladsen, hvordan den efterhånden blev sværere og sværere at benytte som fodboldbane da bundforholdene var bedre egnet til at etablere vandhuller og stisystem som det er sket nu og så nøjes med en mindre boldbane i den nordlige del af området.
På håndboldbanen blev i 1990érne anlagt en tennisbane og senere kom en petanque bane til.

Der blev fortalt små sjove anekdoter bl.a. af Jytte Mikkelsen:
” Som stor pige fik jeg lov til at gå til bankospil i forsamlingshuset og havde råd til én plade. Jeg vandt 3 ænder, som jeg slæbte hjem og de kom efterfølgende i det lokale fælles frysehus. Min store gevinst rygtedes imidlertid, så der troppede en fotograf fra Ekstrabladet op. Han skulle have billede af pigen med ænderne. De 3 ænder lå imidlertid i Frysehuset og var ikke lige tilgængelige. Så der blev lavet pakker med ”ænder”af gammelt tøj og aviser og så blev billedet taget og jeg kom i avisen!!
også Jørgen Møller fortalte en fornøjelig historie bl.a. om byggeriet af stuehuset på Storbakken 2.

Aftenen sluttede ca. kl. 21.30 og vejret var igen blevet dejligt!

Referent Helle Hald


48 års-Fødselsdag/Åbent hus 19.5.2022

Efter 2 år uden fødselsdags fejringer blev der igen mulighed for at holde åbent hus, denne gang for at fejre. Det blev en hyggelig eftermiddag, med en masse snak.


Generalforsamling 22.2.2020

Foreningens generalforsamling blev holdt i Todbjerg Forsamlingshus og referat er tilsendt medlemmerne.

Efter generalforsamlingen gav Hans Kjeldman om sogneforstanderskabets start i 1841 og frem til sognerådet og videre frem til kommunalreformen i 1970, hvor Todbjerg-Mejlby kommune blev indlemmet i storkommunen Aarhus. Undervejs blev fortalt episoder fra de gamle sognerådsprotokoller, hvilket gav anledning til en del morskab.

Der kom mere og mere administrativ arbejde
Noget af det sidste store arbejde det gamle sogneråd havde var etablering af en ny skole i Hårup til erstatning for de gamle landsbyskoler i Mejlby, Todbjerg, Balle og Bendstrup. Billedet stammer fra 1959-1960.

Byvandring Lindå Hede 5. august 2021
og efterfølgende General forsamling i Lokal Historisk Forening.

På en dejlig sommer aften kl.19 stod vi på gårdspladsen på Hedegården, hvor der var mødt ca. 50 mennesker op.

Ib Damgaard bød velkommen og derefter begav vi os på en vandring ad Lindå Hede.

Første stop var ved den gamle vej, som oprindelig var en hovedvej med en bredde på 7,56 m (12 alen) – Ib fortalte om området.

Røde kro

Andet stop var ved ”sognevejen” – det bliver den kaldt i daglig tale, da opfyldet består af brokker fra den gamle sognegård i Todbjerg. Ved enden af vejen lå ”Røde kro”, som for længst er nedrevet.

Tredje stop lige efter Lindå Hede 6, hvorfra der er udsigt til ejendommen, hvor Søren Rasmussen (egnsarkivets tidligere leder og medarbejder) var født (Lindå Hede 4). Man ville fra dette sted kunne se næsten alle ejendomme på Lindå Hede, men beplantningen skjuler efterhånden de fleste af dem, men der blev fortalt om de enkelte ejendomme og om nuværende og tidligere ejere. Der blev desuden fortalt mange anekdoter fra området bl.a. af Lisbeth og hendes søster Tove, som har boet – stort set hele deres liv – på Lindå Hede.


Fjerde stop ved stalden, hvor Ib fortalte om landbruget

Herefter samles alle til kaffe og kage i maskinhuset/værksted på Heden.

Der vises fotos fra området og der snakkes igen om gamle dage, bl.a. af Grethe Udengaard, der kunne fortælle at hendes forældre under krigen gemte de forbudte flyveblade i bistaderne og de kom først frem om aftenen, når børnene var lagt i seng.

Grethe Udengaard til højre her sammen med Henning Andersen (Mejlby)

Der blev fortalt om det hårde arbejde med opdyrkning af hedejorden, om kommune- og sognegrænser og om vandhuller mm.
Ib fortalte, at der i Syddjurs kommune – lige op ad deres jord – planlægges et kæmpe solcelleanlæg
Inden generalforsamlingen skal til at starte siger Hanne Folkmann tak til Ib og Lisbeth for deres interesse i at være med og lægge lokaler til byvandringen og en tak til Finn Jensen for at låne foreningen borde og stole. Referent Helle Hald.Følgende arrangementer der skulle have været afholdt i 2020 og 2021 blev aflyst eller flyttet pga. Corona pandemien:

1. Arkivets 46 års fødselsdag med åbent hus i maj 2020.
2. Byvandring aug. 2020 på Lindå Hede blev flyttet til august 2021.
3. General forsamlingen i foreningen, som skulle have været afholdt i februar 2021, blev også flyttet til august 2021.
4. Arkivets 47 års fødselsdag med åbent hus i maj 2021.Generalforsamling 22.2.2020

Foreningens generalforsamling blev holdt i Todbjerg Forsamlingshus og referat er tilsendt medlemmerne.
Efter generalforsamlingen gav Johan Heroldt et foredrag om Sønderjyllands Genforening med Danmark. Vi sang ”Det haver så nyligen regnet” og Herold talte meget om samarbejdet – det svære og det mindre svære samarbejde. Det viste sig jo, at der i flere større byer bl.a. Tønder og Åbenrå var tysk flertal, men alligevel kom områderne til at høre til Danmark. Som afslutning sang vi ”Vort modersmål er dejligt” – det var en sang, som tyskerne havde forbudt de dansksindede at synge i Sønderjylland før 1920.

Johan Herold

Byvandring på Skårupgård den 27. juni 2019

Rute

Hanne Folkmann startede med at byde velkommen på pladsen foran hallen, hvor vi senere skulle samles til kaffe mm.
Herefter gav hun ordet til Poul Jeppesen (Jeppe), som kort fortalte, hvordan skovturen var planlagt.

Første stop blev ved det kæmpestore – formentlig 200 år gamle – bøgetræ, hvor
Jeppe fortalte om herregårdsskove, oldtidsminder og frugtsommelige bøgetræer. Vi kom forbi de gamle diger, som også lige fik et par ord med på vejen og herefter var vi fremme ved ”aktivitetspladsen”, hvor vi blev gjort klogere på træernes sociale liv og relationer – på skovens fugl bogfinken – på ravnereder på svampe og deres betydning og meget mere. Turen fortsatte ad en ridesti og senere til højre ad en sti bag om parken, hvor der var en skøn udsigt mod Lystrup og helt over mod Mols.

Videre igennem haven, hvor vi kom helt tæt på den smukke hovedbygning, herfra gennem lågen til gårdspladsen og tilbage til hallen.

Her bliver der samling på de fremmødte personer – ca. 80 – der er god plads i den kæmpestore hal.
Kaffe, vand og kage kommer på bordene og Søren Juhl indleder med at fortælle om, hvad
der sker på Skårupgård i dag. Han fortæller om driften af landbruget, om rideskolen samt om restaureringen af hovedbygningen, hvilket er et meget omfattende arbejde da man fører det tilbage til den oprindelige stil
og med samme slags materialer, som blev anvendt ved opførelsen i 1770’erne.

På rideskolen er opstaldet 80 heste og der undervises i ridning. Der holdes jævnligt store stævner på stedet.
Driften på gården er udelukkende baseret på planteavl samt skovbrug.
Søren Juhl fortæller samtidig om de øvrige aktiviteter, som familien er involveret i.

Nu er det Peter Bollers tur til at fortælle historien om Skårupgård helt tilbage fra 12-1300-tallet, hvor man mener gården har ligget på en høj i skoven, hvor der stadig kan ses rester af et voldsted.

I 1600-tallet blev gården opført, hvor den nu er beliggende og har gennem årene mange forskellige ejere. I 1769 overtages den imidlertid af Peder Nicolai Secher, som lader
gården opbygge fra grunden af, herunder hovedbygningen, som står endnu.
P.N. Sechers søn overtog gården i 1803, men så kom landbrugskrisen og hele gården endte på tvangsauktion i 1823 og blev her overtaget af den danske stat, som først i 1838 fik den afhændet.

Skårupgård har i perioden 1855-1877 huset en landbrugsskole under ledelse af J.B. Krarup.

Den 12. september 1986 blev Skårupgård ramt af en katastrofal storbrand, hvor næsten alle avlsbygninger nedbrændte. Det lykkedes heldigvis at redde hovedbygningen.

I 1993 overtog Rasmus Juhl Rasmussen godset og i 2014 blev sønnen Søren Wümpelmann Juhl ejer.

Så er vi tilbage i nutiden og vi slutter aftenen af med at synge ”Se dig ud en sommerdag…” og Hanne Folkmann takker de implicerede parter for deres gode arbejde og samarbejdsvilje.

Todbjerg-Mejlby Lokalhistorisk Forening
Referent Helle HaldArkivets halvrunde 45 års fødselsdag – åbent hus – 22.5.2019

Nogle billeder af den traditionelle fødselsdag denne gang nr. 45:Generalforsamling 20.2.2019 i Todbjerg Forsamlingshus

Referat er tilsendt medlemmerne.

Efter generalforsamlingen fortalte Peter Boller bygninger og ejendomme i lokalområdet og viste samtidig luftfotos m.v. af disse.

Se billederne herunder.

Todbjerg før og nu. Et eksempel


Byvandring Balle 1.8.2018

Billeder:

Ballegården, hvor turen startede og sluttede – Drorupvej 1
Værtsparet Jørgen og Doris
Foran den tidligere Balle Skole – Nabovej 5
Turen gennem Balle Skovs smalle stier
Balle Skovvej 3
Afslutning med kaffe og en fortælling om bla. Skovfester, Guldfundet, Ruinen og Hellig kilden, Skolen osv. med billeder.

Fødselsdagsfest 24.5.2018

Generalforsamling 20.2.2018 med foredrag af Ole Møller

Byvandring Lindå 1.8.2017

Fødselsdagsfest 18.5.2017

Generalforsamling 22.2.2017 med foredrag af Hans Schiøtt

Byvandring Gøttrup 2.8.2016

Fødselsdagsfest 2016

Generalforsamling Hårup 24.2.2016 med foredrag Søren Bitch, stadsarkivar.

Byvandring Todbjerg i regnvejr 12.8.2015

Fødselsdagsfest 2015

Generalforsamling 25.2.2015

Byvandring Bendstrup 2014

Fødseldagsfest 40 år 22.5.2014

Generalforsamling 2014

Byvandring Mejlby 2013

Byvandring Hårup 2011