Afholdte arrangementer

Referat Generalforsamling 24.2.2020

Dagsordens punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forslag fra bestyrelsen
 4. Godkendelse af revideret regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Hans Kjeldmand, Johanne Fischer og Helle Hald
 8. Valg af 2 suppleanter. På valg er Helle Jensen og Leo Thomassen
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er Ib Sørensen, Henning Andersen og Lars Pedersen
 10. Eventuelt

Hans Kjeldmand starter med at byde velkommen til de mange fremmødte – en særlig velkomst til Johan Herold, som senere vil fortælle om 100 året for Genforeningen.

Pkt. 1: Ib Sørensen blev valgt som dirigent – der klappes – og Ib takker for valget og starter med at læse dagsordenen op og konstaterer, at den er lovligt indvarslet. Dette er der ingen indvendinger imod. Herefter videre til næste pkt.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v/Hans Kjeldmand:
”Min beretning vil indeholde noget om, hvad der skete i det forløbne år og også lidt om, hvad vi har af planer for 2020.
Den 22. maj fejrede vi Egnsarkivets årsdag med billeder, fotos og lysbilleder – fra år tilbage og op til nutiden – af huse, ejendomme og gårde fra Todbjerg og Mejlby sogne. Mange var mødt op og studerede med interesse de mange billeder.

Den 27. juni blev der afholdt byvandring på og omkring Skårupgård. Poul Jeppesen førte os igennem en del af skoven og fortalte om herregårds skove, oldtidsminder og frugtsommelige skove o.s.v. Efter skovturen tilbage til Skårupgård, hvor man kunne nyde synet af de smukke bygninger.
De ca. 80 deltagere samledes herefter i en af de store haller, hvor der blev serveret kaffe og kage og hvor Søren Juhl fortalte om, hvad der sker på gården i dag, driften af landbruget, om rideskolen og om restaureringen af bygningerne efter den katastrofale brand i 1986. Peter Boller sluttede aftenen af med en beretning om gårdens historie tilbage til 1200 tallet.
Arbejdet omkring udgivelsen af ”Kalenderbogen” var meget omfattende, men vi syntes selv, at resultatet var anstrengelserne værd. Alle medlemmer har som bekendt fået et eksemplar gratis – andre har kunnet købe den for 100 kr.
Udgivelsen af bogen kostede ca. 15.000 kr, men bestyrelsen omkring ”Todbjerghus” var så venlige, at de betalte alle udgifter.
Egnsarkivet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden her til at udtrykke vores tak for den store gave.
Veluxfonden, der tidligere har ydet penge til nyanskaffelser til Egnsarkivet har også i 2019 ydet tilskud til indkøb af 2 computere, en stationær og en flytbar.
For 2020 har vi planer om, at byvandringen i år skal foregå i og omkring en gård på Lindå Hede. Men det ligger endnu ikke helt fast.
Egnsarkivets årsdag vil blive afholdt den 14. maj. Temaet bliver 100 året for Sønderjyllands genforening med Danmark.
Samme emne bliver indholdet i Årshæftet for 2020.
I begge tilfælde vil vi koncentrere od om begivenhederne omkring de 3 ”genforeningssten”, som står i Todbjerg, Lindå og Mejlby.
Vi har ikke så meget materiale om stenene, så hvis der blandt medlemmer eller andre findes omtale, avisudklip eller billeder omkring de 3 sten, vil vi meget gerne låne det.
Ja – det var hermed beretningen fra bestyrelsen.”

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3: Ingen forslag fra bestyrelsen

Pkt. 4: Regnskabet blev fremlagt af Theo Berkhoudt.
Overskud i året udgør kr. 10.484 og egenkapital pr. 31.12.2019
kr. 35.813. Jørgen Hansen undrede sig over, at udgift til trykning af ”Kalenderbogen” ikke fremgik af lokalhistorisk foreningens regnskab. Det skyldes at Lokalhistorisk forening slet ikke har ”set” fakturaen og ikke har været involveret i betalingen. Det er ”Foreningen Todbjerghus” der har betalt regningen for trykning af bogen.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 5: Kontingentet foreslås fastsat uændret.
Forslaget blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 6: Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 7: Hans Kjeldmand, Johanne Fischer og Helle Hald er på valg.
Hans og Johanne ønsker at udtræde af bestyrelsen, men Helle vil gerne fortsætte endnu en periode. Nyvalgt blev Anne Lise Blach og Ib Damgaard.

Pkt. 8: Leo Thomassen og Helle Jensen er på valg.
Leo vil gerne fortsætte, men Helle J fratræder som suppleant. Der blev ikke valgt en ny, så i næste periode har foreningen kun 1 suppleant.

Pkt. 9: Ib Sørensen og Henning Andersen er på valg som revisorer og Lars Pedersen er på valg som revisorsuppleant.
Alle 3 modtog enstemmigt genvalg.

Pkt. 10: Evt.
Hans Schiøtt roste bestyrelsen for arbejdet med ”Kalenderbogen”.

Ib Sørensen sluttede sit arbejde som dirigent af med at takke for god ro og orden.

Og så takkede Hans Kjeldmand Ib for hans gode arbejde som dirigent og herefter kom kaffe og lagkage på bordet.
Under kaffen påbegyndte Johan Herold sit foredrag om Sønderjyllands genforening med Danmark Vi sang ”Det haver så nyligen regnet” og Herold talte meget om samarbejdet – det svære og det mindre svære samarbejde. Det viste sig jo, at der i flere større byer bl.a. Tønder og Åbenrå var tysk flertal, men alligevel kom områderne til at høre til Danmark. Som afslutning sang vi ”Vort modersmål er dejligt” – det var en sang, som tyskerne havde forbudt de dansksindede at synge i Sønderjylland før 1920.

Hans Kjeldmand takkede Johan Herold for et godt foredrag og herefter ”Tak for i aften” til os alle.

Referent Helle Hald


Julemarked Hårup forsamlingshus 30.nov. og 1 dec. 2019

Egnsarkivet og Lokalhistorisk Forening var i 2019 igen med på julemarked i Hårup forsamlingshus, hvor den nye kalenderbog og andre hæfter blev solgt. 

Herunder billede af vores stand.

Byvandring på Skårupgård den 27. juni 2019

Det var perfekt vejr til turen gennem skoven

Hanne Folkmann startede med at byde velkommen på pladsen foran hallen, hvor vi senere skulle samles til kaffe mm.

Herefter gav hun ordet til Poul Jeppesen (Jeppe), som kort fortalte, hvordan skovturen var planlagt.

Første stop blev ved det kæmpestore – formentlig 200 år gamle – bøgetræ, hvor Jeppe fortalte om herregårdsskove, oldtidsminder og frugtsommelige bøgetræer. Vi kom forbi de gamle diger, som også lige fik et par ord med på vejen og herefter var vi fremme ved ”aktivitetspladsen”, hvor vi blev gjort klogere på træernes sociale liv og relationer – på skovens fugl bogfinken – på ravnereder på svampe og deres betydning og meget mere.

Turen fortsatte ad en ridesti og senere til højre ad en sti bag om parken, hvor der var en skøn udsigt mod Lystrup og helt over mod Mols.

Videre igennem haven, hvor vi kom helt tæt på den smukke hovedbygning, herfra gennem lågen til gårdspladsen og tilbage til lagerhallen.

Her bliver der samling på de fremmødte personer – ca. 80 – der er god plads i den kæmpestore hal.

Kaffe, vand og kage kommer på bordene og Søren Juhl indleder med at fortælle om, hvad der sker på Skårupgård i dag. Han fortæller om driften af landbruget, om rideskolen samt om restaureringen af hovedbygningen, hvilket er et meget omfattende arbejde da man fører det tilbage til den oprindelige stil og med samme slags materialer, som blev anvendt ved opførelsen i 1770’erne.

På rideskolen er opstaldet 80 heste og der undervises i ridning. Der holdes jævnligt store stævner på stedet.

Driften på gården er udelukkende baseret på planteavl samt skovbrug.

Søren Juhl fortæller samtidig om de øvrige aktiviteter, som familien er involveret i.

Nu er det Peter Bollers tur til at fortælle historien om Skårupgård helt tilbage fra 12-1300-tallet, hvor man mener gården har ligget på en høj i skoven, hvor der stadig kan ses rester af et voldsted.

I 1600-tallet blev gården opført, hvor den nu er beliggende og har gennem årene mange forskellige ejere. I 1769 overtages den imidlertid af Peder Nicolai Secher, som lader gården opbygge fra grunden af, herunder hovedbygningen, som står endnu.
P.N. Sechers søn overtog gården i 1803, men så kom landbrugskrisen og hele gården endte på tvangsauktion i 1823 og blev her overtaget af den danske stat, som først i 1838 fik den afhændet. Skårupgård har i perioden 1855-1877 huset en landbrugsskole under ledelse af J.B. Krarup.

Den 12. september 1986 blev Skårupgård ramt af en katastrofal storbrand, hvor næsten alle avlsbygninger nedbrændte. Det lykkedes heldigvis at redde hovedbygningen.

I 1993 overtog Rasmus Juhl Rasmussen godset og i 2014 blev sønnen Søren Wümpelmann Juhl ejer.

Så er vi tilbage i nutiden og vi slutter aftenen af med at synge ”Se dig ud en sommerdag…” og Hanne Folkmann takker de implicerede parter for deres gode arbejde og samarbejdsvilje.

Todbjerg-Mejlby Lokalhistorisk Forening
Referent Helle Hald


 
 
 
 
Invitation:
“Byvandring” Skårupgård, torsdag d. 27. juni 2019 kl. 19.00


Dette års ”byvandring” bliver på Skårupgård og er tilrettelagt i et samarbejde mellem Søren Wümpelmann Juhl og Lokalhistorisk Forening.

Det vil foregå på den måde, at vi går en tur gennem haven og skoven, og turen ledes af Poul Jeppesen. Vi slutter af på Skårupgård, hvor der bliver mulighed for en afsluttende snak.
Søren Juhl vil her fortælle om driften i dag samt om rideskolen og efterfølgende vil Peter Boller fortælle om historien bag Skårupgård.
Her vil der kunne købes kaffe/the og kage for 20 kr.
Parkering kan foregå på gårdspladsen, Skårupgårdvej101.

.
 

Arkivets 45 års fødselsdag fejres onsdag d. 22. maj 2019, kl. 15-20. “Åbent hus”.

Det er blevet en god tradition at fejre Egnsarkivets fødselsdag med et ”ÅBENT HUS” arrangement.
Billeder er et taknemmeligt emne at mødes over. Det giver anledning til en god snak og sætter gang i mange erindringer og fælles oplevelser.
I år finder vi motiver frem med bygninger fra området. 
Gadebilleder med forretninger og huse, der for længst er borte eller ombygget til ukendelighed. Men også billeder af boliger, der ligner sig selv. Samt den store serie på 100 luftfotos over gårdene fra slutningen af 1940erne.
Hvis man tror, man har billeder i den nævnte genre, som Egnsarkivet ikke har, må I gerne tage dem med.
Vi kan kopiere, og I får dem med igen, eller vi kan låne dem. I er også meget velkomne til at forære dem til Egnsarkivet.
Vi glæder os til nogle hyggelige og afslappede timer i godt selskab med jer, der er interesseret i at se og høre om, hvad Egnsarkivet kan byde på, samt at få en snak om vores lokale historie i almindelighed.
Der vil også være billedserier kørende fra det seneste års arrangementer: Sidste års Åbent-Hus i maj. Byvandringen i Balle i august. Generalforsamlingen i år i februar.


Referat fra generalforsamling den 20/2-2019 i Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske forening

Pkt. 1.: Valg af dirigent
Pkt. 2:  Bestyrelsens beretning
Pkt. 3: Forslag fra bestyrelsen
Pkt. 4: Godkendelse af revideret regnskab
Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent
Pkt. 6: Indkomne forslag
Pkt. 7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Theo Berkhoudt og Hanne Folkmann
Pkt.8: Valg af 2 suppleanter. På valg er Helle Jensen og Leo Thomassen
Pkt. 9: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er Ib Sørensen, Henning Andersen og Lars Pedersen
Pkt. 10: Eventuelt

Hans Kjeldmand starter med at byde velkommen til de mange fremmødte – det er dejligt at se så mange, der interesserer sig for Egnsarkivet og Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske Forening. Håber vi får en udbytterig aften.
En særlig velkomst til Peter Boller, som senere vil fortælle om lokale bygningers udvikling gennem en årrække.

Dagsordenen er omdelt og vi begynder med:

Pkt. 1.:  Ib Sørensen blev valgt som dirigent – der klappes – og Ib takker for valget og starter med at læse dagsordenen op og konstaterer, at den er lovligt indvarslet. Dette er der ingen indvendinger imod. Herefter videre til næste pkt.

Pkt. 2.: Bestyrelsens beretning v/Hans Kjeldmand:
”Efter generalforsamlingen i februar fortalte Ole Møller – formand for Mejlby Amatørteater Forening – om genopstarten af foreningen, der havde været passiv siden 1993. Fra 2014 og hvert år siden har foreningen underholdt med et nyt dilettantstykke. Som afslutning på Ole Møllers indlæg kom alle årets dilettanter og underholdt med en forrygende sang.
Egnsarkivets fødselsdag i maj måned blev fejret med et tema om idræt, hvor gamle fotos, avisartikler m.m. blev studeret flittigt af de mange, der mødte frem.
Den 1. august var der byvandring i Balle og ca. 100 var mødt op i det smukke sommervejr. Turen gik mod Krajbjerg, kirkeruinen, helligkilde, den gamle skolebygning, skoven med omtale af de gamle skovfester, gården Eldal og tilbage til Ballegården, hvor kaffen ventede. Efter kaffen blev der fortalt om helligkilde, skovfester, guldfund, Lindå telefoncentral m.m.
Den 21. september døde Sofie Rasmussen efter kort tids sygdom. Ved hendes død mistede Egnsarkivet en trofast og meget vidende medarbejder, idet Sofie og ægtefællen Søren i mere end 30 år har ydet et meget stort arbejde for at bevare og formidle den lokale historie. Bestyrelsesmedlemmerne har siden på skift passet de ugentlige åbningstider, men en varig løsning er endnu ikke truffet.
I december udkom Foreningens årshæfte om Lindå og Balle og – hvis vi selv skal sige det – et flot og indholdsrigt hæfte om fortid og nutid i de 2 byer.
I efteråret søgte vi og fik 9.000 kr. fra Veluxfonden til indkøb af en scanner og et fotografiapparat. Begge dele er nu indkøbt.
Og hvad har vi af tanker og ideer for det kommende år ?
Arkivets 45 års fødselsdag fejres med ”åbent hus” arrangement den 22. maj.
Byvandring. I år skal vi besøge Skårupgård samt vandre lidt i den omliggende skov. Datoen bliver den 27. juni. Vi plejer jo at have byvandringer i begyndelsen af august, men efter ønske fra ejeren bliver det i juni for ikke at kollidere med høsten.
Som tidligere har vi gået med planer om at udgive indholdet i årskalenderne fra 2002 til 2011 som en bog. Vi har indhentet tilbud på fremstillingen og det lyder på ca. 15.000 kr. incl. moms for 200 eksemplarer. Det er mange penge og måske kan områdets erhvervsvirksomheder o.l. sponsere et beløb. Vi har også overvejet salgsprisen for bogen for medlemmer og for ikke-medlemmer.
Årshæftet 2019 bliver noget om udviklingen i landbrugsbygninger og landbrugserhverv og før og nu fotos. Vi har overvejet mulighederne for at få en kyndig til at fotografere ”dronebilleder” – naturligvis indenfor lovens rammer. Men det overvejes stadig.”

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3.:   Ingen forslag fra bestyrelsen

Pkt. 4.:   Regnskabet blev fremlagt af Theo Berkhoudt.
Overskud i året udgør kr. 3.896 og egenkapital pr. 31.12.2018 kr. 25.328.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 5.:  Kontingentet foreslås fastsat uændret.
Forslaget blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 6.:  Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 7.:  Theo og Hanne er på valg, men vil gerne fortsætte i bestyrelsen og begge 2 blev enstemmigt valgt, da der ingen modkandidater var.

Pkt. 8.:  Leo og Helle J. er på valg men vil begge gerne fortsætte arbejdet som suppleanter – og begge blev enstemmigt valgt.

Pkt.9.:   Ib Sørensen og Henning Andersen er på valg som revisorer og Lars Pedersen er på valg som revisorsuppleant.
Alle 3 modtog enstemmigt genvalg.

Pkt. 10:  Evt.
Forslag om, at udenbys medlemmer får tilsendt information pr. mail.

Ib Sørensen sluttede sit arbejde som dirigent af med at takke for god ro og orden.

Og så takkede Hans Kjeldmand Ib for hans gode arbejde som dirigent og herefter kom kaffe og lagkage på bordet.

Under kaffen sang vi den omdelte sang og herefter startede Peter Boller med at fortælle om bygninger og ejendomme i lokalområdet og viste samtidig luftfotos m.v. af disse.

Hans Kjeldmand takkede Peter for et godt foredrag og herefter ”Tak for i aften” til os alle.

Referent Helle Hald


BYVANDRING I BALLE
PÅ SOMMERDAG NR. 60…  – DER FALDT DEN 1. AUGUST 2018.

Kl. 19 stod vi på gårdspladsen på Ballegården, hvor der var mødt ca. 100 mennesker op.


Theo Berkhoudt bød velkommen og derefter gav han ordet til Jørgen Lauge Jørgensen.
Jørgen Lauge fortalte kort om Balles historie og også om Ballegården – om ejerforhold og ændringerne i driften gennem årene på gården.
Herefter gik vi ud mod Krajbjerg, hvor kirkeruinen og Helligkilde har ligget. Der er ikke meget at se, men Hans Jørgen Hinrup fortalte lidt og vil under kaffen uddybe emnet.
Turen går videre mod Balles gamle skolebygning, hvor Jørgen Lauge fortalte om skolegangen i halvtredserne med storeklasser og lilleklasser, hvor man gik formiddag eller eftermiddag og om den årlige overhøring, hvor Præsten var til stede – og det var ikke noget man så frem til.
Hans Jørgen Hinrup kom med faktuelle oplysninger om bygningen – formentlig opført ca. 1825 og ombygget 1862 – og starten på skolegangen, hvor mange børn der engang har været der – omkring 1900 var der ca. 100 børn!
Vi fortsætter ind i skoven, hvor det næsten lykkes at finde de to steder, hvor ”Skovfesterne” blev afholdt. Hanne Møller fortalte, at hendes far havde været med og han havde vist dem, hvor den sidste plads lå. Hun fortalte også, at det var Afholdsforeningen, der stod for festerne, men at der var lagt ”depoter” rundt i skoven, så man kunne slukke tørsten i andet end sodavand!
Ud af skoven igen og mod gården Eldal. Her blev gårdens historie fortalt af Jørgen Lauge og Hanne Møller supplerede med familiens relationer.


Tilbage til Ballegården, hvor kaffen venter.
Her prøver Hanne Folkmann at få ørenlyd – det lykkes – og Theo starter projektoren med et billede af en vejsten med teksten BALLE – hvor står den?


Da det er opklaret – den står nemlig hvor vejen deler sig mod Lindå til venstre og Balle til højre.
De følgende billeder viser de enkelte gårde i området, som Jørgen Lauge kommenter.
Senere følger billeder fra skolen – skoleklasser – samt Lilian Daniels og hendes ”dyrepark”. Her kan Hanne Møller og Thomas Lauge Jørgensen – der begge er kommet hos hende som børn – fortælle mange historier om Lilian og hendes dyr – hun har haft både chimpanser, isbjørne, elefanter og mange flere.
Nu kommer ruinen og Helligkilde på banen igen og her går Hans Jørgen mere i dybden med fortællinger om disse.
Guldfundet på Eldals marker fortæller Lars P. om og han fortæller også mere om skovfesterne, som fortsatte frem til anden verdenskrig.
Johanne Fischer fortalte kort om Lindå central, som altså lå i Balle og gennem årene blev bestyret af familien Dolmer. Bygningen er nu fjernet.
Hanne Folkmann siger tak til Jørgen Lauge og Doris Jørgensen for deres interesse i at være med og lægge lokaler til og vi slutter aftenen af med at synge ”Jeg elsker de grønne lunde”, da det var en sang, som blev benyttet ved skovfesterne i Balle skov.

Referent Helle Hald.


Invitation


Byvandring Balle onsdag d. 1. august 2018, kl. 19.00
Turen starter på gårdspladsen på Ballegården, Drorupvej 1.
Der sørges for skiltning i byen, så det bliver let at finde startstedet.
Der vil også være skiltning for parkering.
Man får ikke megen byfornemmelse, når man er i selve Balle by. Oprindelig lå der 5 gårde tæt på hinanden, men for ca. 150 år siden blev 2 af dem udflyttet.
Der har dog i mange år dagligt været meget liv i byen, for her lå områdets skole, Balle skole. Den blev nedlagt i 1960 efter mere end 135 år på stedet.
I dag er her privat beboelse.
 
Vi går en tur gennem byen med passende ophold til at fortælle om gårdene, byen og egnens historie. Vi skal også en tur i Balleskoven, hvor mange fester og gymnastikopvisninger blev afholdt fra ca. 1910 til ca. 1940.

Byvandringen varer ca. 1 time og slutter igen på Ballegården
med billedfremvisning og opfølgning af turen, og der bydes på kaffe/te og kage for kr. 20,-.


Åbent hus i Egnsarkivet:

Torsdag den 24. maj 2018 kl. 15 til 20 fejrer vi arkivets 44 års fødselsdag.
Som tidligere år holder vi et ”ÅBENT-HUS” arrangement.
I år vil vi have fokus på sport og idrætslivet i lokalområdet – vi vil finde billeder m.v. frem til denne dag.
Vi vil gerne samle mere materiale om emnet, så ligger I inde med fotos – også gerne nyere – er vi meget interesseret i at få dem , eller vi kan evt. låne dem til scanning.

Smedemester Anton Jensen, Mejlby   – i håndstand (ca. 1910)

 

Referat fra Generalforsamlingen 22. februar 2018

Pkt. 1.: Valg af dirigent
Pkt. 2.: Bestyrelsens beretning
Pkt. 3.: Forslag fra bestyrelsen
Pkt. 4.: Godkendelse af revideret regnskab
Pkt. 5.: Fastsættelse af kontingent
Pkt. 6.: Indkomne forslag
Pkt. 7.: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lene John, Johanne Fischer og Hans Kjeldmand
Pkt. 8.: Valg af 2 suppleanter. På valg er Helle Hald og Leo Thomassen
Pkt. 9.: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er Ib Sørensen, Henning Andersen og Lars Pedersen
Pkt. 10.: Eventuelt

Hans Kjeldmand startede med at byde velkommen til de fremmødte – det er dejligt at se så mange, der interesserer sig for Egnsarkivet og Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske Forening.
Vi begynder generalforsamlingen med en sang.

Dagsordenen er omdelt og her kommer første punkt:

Pkt. 1.:  Ib Sørensen blev valgt som dirigent – der klappes – og Ib takker for valget og starter med at læse dagsordenen op og konstaterer, at den er lovligt indvarslet. Dette er der ingen indvendinger imod. Herefter videre til næste pkt.

Pkt. 2.: Bestyrelsens beretning v/Hans Kjeldmand:
”En beretning er jo primært en omtale af det forløbne års aktiviteter og begivenheder i foreningen, men herudover vil jeg også komme ind på, hvad der er planlagt af aktiviteter for det kommende år.
De af jer, der var med til generalforsamlingen i Todbjerg i februar 2017 vil sikkert huske, at Hans Schiøtt sluttede aftenen af med at fortælle om sin barndom og ungdom i Mejlby og det gjorde han på en rigtig god måde, spændende og muntert.
Den 18. maj var der åbent-hus arrangement i lokalerne på Kaløvej for at fejre foreningens 43 års fødselsdag. Der blev fokuseret på revyer og dilettant og mange besøgende kom selv med egne fotografier og avisomtale af de sidste mange års aktiviteter på området.
Den 1. august holdt vi byvandring i Lindå, hvor Lene Baasch på fortræffelig måde fortalte og førte os igennem byen. Efter byvandringen var der kaffe på Edelslund. Det kneb med pladsen, da over 100 deltog i byvandring og kaffe, men med godt humør og velvilje blev der plads til alle. Peter Boller underholdt os med omtale af Lindå i ældre tid og Erik Bredholt berettede med facts og lune om Edelslunds historie gennem ca. 100 år.
Ellers har arbejdet for bestyrelsen igennem en stor del af året været nytårshæftet om revyer og dilettant i områdets 2 sogne. Det var et omfattende arbejde, som hele bestyrelsen tog del i. Hæftet blev udsendt til alle medlemmer før jul og vi håber, at alle har haft fornøjelse af at læse hæftet.
Vi har i efteråret åbnet en hjemmeside, som er under stadig redigering og den kan ses ved at søge på Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv.
Også i 2018 arrangerer vi åbent-hus i maj måned og vi arbejder på at arrangere en byvandring. Det ligger endnu ikke helt fast, men planen er en byvandring i Balle og det bliver i begyndelsen af august måned.
Nytårshæftet har i 2013 fortalt om Mejlbys historie og hæftet i 2015 handlede om Hårup før og nu. Gode borgere i Todbjerg har for nogle år siden skrevet en omfattende bog om mennesker og huse m.v. i Todbjerg, så det vil vi ikke konkurrere med. Så vore planer går på et nytårshæfte om Lindå og Balle. Men – til forskel fra hæfterne om Mejlby og Hårup, som udelukkende er skrevet af bestyrelsesmedlemmerne – kunne vi denne gang godt tænke os, at interesserede i Lindå og Balle supplerede med historier eller begivenheder i sognene, som de måske selv har oplevet.
Det var de nære ting og når vi nu om lidt har gennemgået regnskabet, vil I se, at vi efterhånden har en del penge stående og dem har vi også gjort os nogen tanker om, hvad de mest hensigtsmæssigt kan anvendes til:
– Evt. lave en bog baseret på Kristian Bredholts kalendere for alle 10 år.
– Vi har en berømthed i lokalområdet – nemlig Jomfru Bøggild – som har skrevet ”Oversvømmelse i Aarhus” og andre digte. Vi kunne måske genoptrykke disse sammen med hendes erindringer
– Lave ”Foto og fortællinger – før og nu” – sådan med f.eks. 100 års mellemrum..
Endvidere vil jeg gerne orientere om et samarbejde mellem Stadsarkivet og lokale frivillige:
Som vi ved ophørte Sognerådet ved kommunesammenlægningen i 1970. Gennem alle årene – helt fra 1841 blev der ført mødeprotokoller – og disse renskrives nu og bliver tilgængelige for alle. Her fra lokalområdet er Hans Jørgen Hinrup involveret og han gør kort rede for det igangværende arbejde.”

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3.: Ingen forslag fra bestyrelsen

Pkt. 4.: Regnskabet blev fremlagt af Theo Berkhoudt.
Overskud i året udgør kr. 4.564 og egenkapital pr. 31.12.2017 kr. 21.432.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 5.: Kontingentet foreslås fastsat uændret.
Forslaget blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 6.: Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 7.: Lene John, Johanne Fischer og Hans Kjeldmand er på valg.
Johanne Fischer og Hans Kjeldmand vil gerne fortsætte, hvorimod Lene John ønsker at træde ud. Helle Hald blev valgt ind i stedet for Lene.

Pkt. 8.: Helle Hald og Leo Thomassen er på valg.
Leo Thomassen vil gerne fortsætte. Helle blev valgt som bestyrelsesmedlem og som ny suppleant blev Helle Jensen, Mejlby valgt

Pkt. 9.: Ib Sørensen og Henning Andersen er på valg som revisorer og Lars Pedersen er på valg som revisorsuppleant.
Alle 3 modtog enstemmigt genvalg.

Pkt. 10.: Evt.
Der blev spurgt ind til, hvordan det går med digitaliseringen og Johanne gjorde kort rede for, hvor langt vi er.

Ib Sørensen sluttede sit arbejde som dirigent af med at takke for god ro og orden.

Og så takkede Hans Kjeldmand Ib for hans gode arbejde som dirigent og herefter kom kaffe og lagkage på bordet.

Aftenens foredragsholder var Ole Møller – formand for Mejlby Amatørteater Forening.
Ole startede med at fortælle om, hvorledes han gerne ville være med til at forbedre økonomien i Mejlby Forsamlingshus. Der blev talt om forskelligt bl.a. fællesspisning og dilettant. Det viste sig så, at der faktisk allerede eksisterede en forening med dilettant som formål – der var vedtægter og det hele – så det var bare at gå i gang.
Det gjorde man så og interessen var stor – der mødte en snes personer op, som gerne ville være med – man fandt en instruktør, en sufflør og scenen blev sat i stand og det praktiske personale var også klar – alt dette var i 2012 og siden har man optrådt til glæde for rigtig mange – også i år optræder man med ”Ballade i Brugsen” og Ole synes bestemt, at man skal skynde sig at blive tilmeldt – det er den første weekend i marts.


Efter Ole Møllers indlæg kom hele koret – altså årets dilettanter og gav os underholdning i form af en forrygende sang og de blev efterfølgende klappet ud.

Hans Kjeldmand takkede Ole og dilettanterne for rigtig god underholdning og herefter Tak for i aften til os alle.

Referent Helle Hald


Generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018 – Tirsdag d. 20. februar kl. 19.00 i Hårup Forsamlingshus.
Generalforsamlingen foregår efter den vanlige dagsorden.

Efter generalforsamlingen:
Dilettant i Mejlby genopstod i 2014 efter en pause på ca. 20 år.
Der har nu været fire opførelser, en femte er på vej her i marts i år, der er rift om billetterne, og tilskuerne bliver godt underholdt!
Ole B. Møller, Mejlby, har været en af initiativtagerne, og han vil fortælle om, hvordan det har været at genstarte en dilettantforening, at få lokale kræfter med på ideen og om de glæder og frustrationer, der sikkert har været undervejs. Og om hvordan det fornemmes at få succes med lokal dilettant.
 
Alle er velkomne, og vi håber at se rigtig mange medlemmer og også gerne nye interesserede. Der serveres kaffe/te og kage for kr. 20,-.
Kontingent for 2018 kan betales ved fremmøde.


Byvandring i Lindå 1. august 2017

– vi var heldige – regnen holdt sig væk og det var faktisk et rigtig fint vejr!

Start

Hans Kjeldmand startede med at byde velkommen på den grønne plæne ud for Edelslund og gav så ordet til Peter Boller, som har sagt ja til at være aftenens tovholder.
Peter orienterede om, hvorledes aftenen ville forløbe og herefter kom Lene Baasch på banen.
Egnsarkivet har anskaffet et mobilt højtaleranlæg, som Lene anvendte, så alle fik mulighed for at høre, hvad hun fortalte.

Lene startede med ejendommen længst mod syd i Lindå by. Dette var oprindeligt et aftægtshus til Peter Møllers gård.  Det kaldes i vore dage for ”slagterens hus”.
I det næste hus – Lindå Møllevej 9 – bor nu – som tidligere – hundeglade mennesker. Herefter har vi Damgård beliggende på Lindå Møllevej 7. Dette er en meget smuk gammel – typisk østjysk – bondegård.
På venstre side af vejen har vi ”Lykkes blomster”, der holder til i en ejendom, der er bygget om og til i flere omgange.
På Lindå Møllevej 10 er det gamle hus revet ned og der ligger nu et nyere enfamiliehus.
Lindå Møllevej 8 – hus fra 1991.

Ved Lindågård – Lindå Møllevej 5 – går vi gennem gårdspladsen og videre over mod Nabovej.
Undervejs fortæller Lene om ejendommene, som kan skimtes ovre i skovkanten.
Det drejer sig om Nabovej 8 – beboerne her er født og opvokset i Lindå.
Nabovej 10, som oprindeligt var et bindingsværkshus med stråtag. Dette brændte ned og der blev i 1987 opført et nyt hus på stedet.
Nabovej 12 – her bor Lene selv!
På Nabovej 16 har i perioden 1987 til 2008 været etableret en designvirksomhed, bygningen blev brugt som kontor og lager.
Nabovej 26 – i daglig tale kaldet ”Børge Smeds hus”.

Smed Hansen – Farfar til Børge “Smed ” Hansen

Vi fortsætter ad Nabovej til nr. 6, hvor de nuværende beboere Camilla og Frederik fortæller om, hvordan det er at være nye tilflyttere i en lille by, de fortæller om den gode velkomst og den venlighed, som de har mødt. De fortæller om alt det, de allerede har gjort ved ejendommen og alt det, der stadig mangler og at de er rigtig glade for at bo her.

Luftfoto Nabovej 6    1948

Så videre tilbage ad Nabovej mod nr. 1 her har vist nok engang boet en jordemoder, nu bor Rikke og Michael her.
Nabovej 2 er det gamle forsamlingshus og bygningen, der engang rummede byens brugsforening.
Tilbage til Lindå Møllevej: I nr. 1 og 2 er der kommet nye ejere til i løbet af 2016. I det hele taget er der flyttet en del nye, yngre mennesker til byen indenfor de seneste år.
Lindå Møllevej 3 er oprindeligt opført som fodermesterhus til Edelslund.
Lindå Møllevej 6 er bygget i 1994 – kan vel kaldes et aftægtshus til Edelslund.

Vi er også gået forbi ”Anlægget”, hvor Peter lige fortæller lidt om historien her – om ”Karl i Skoven”, som fik 40 kr om året for at vedligeholde det – senere blev det sat ned til 20 kr om året, hvilket så også kunne ses på vedligeholdelsesstandarden! I dag er det Aarhus kommune der vedligeholder området.

En pudsig historie er der vedrørende Genforeningsstenen. Stenhuggeren havde ved en fejltagelse fået stavet Genforeningen således ”Genforeninggen”. Det kom der megen morskab ud af, men efter et par år fik man rettet op på det, men man kan stadig – i dag – tydeligt se, hvorledes det er rettet.

Vi går videre mod havelågen ind til Edelslund, hvor Lene igen standser og fortæller om de 3 ejendomme, der er beliggende på Kaløvej.

Edelslund “bagindgang”

Vi går igennem haven op mod Edelslund – her står Erik Bredholt og tager imod os.
I haven er der gamle æble- og pæretræer plantet i 1848. De bærer masser af frugt, men stammen er kun en tynd skal – utroligt, at der er liv i dem.
Dette er slut på Lenes gennemgang og vi er nu kommet frem til Edelslund, hvor vi skal have kaffe.

Vi har i deres dejlige festlokale dækket op til 70 personer – MEN – MEN – vi er altså 120, så der må hurtigt tænkes kreativt. Det ender med, at der etableres en fortovsrestaurant, for der er simpelthen ikke plads til alle indendørs, men vejret er stadig fint, så det er OK og dørene åbnes, så alle kan høre, hvad der bliver talt om i salen.

Erik Bredholt fortæller Edelslunds historie tilbage fra 1848 og frem til i dag. Ejerne op gennem 1800 tallet må flere gange gå fra gården og i 1887-88 gik den fallit igen. Her blev Eriks oldefar – af Kreditforeningen – sat ind som bestyrer af ejendommen og i 1893 fik han mulighed for at erhverve den. Gården drives med kvægbesætning – jerseykøer – frem til 1993, hvor Erik og Susanne overtager den.

Jersey køer på Edelslund

Herefter skiftes fra kvæg til svinebesætning og i dag er der på ejendommen 550 søer og der produceres 17 – 18.000 grise om året. Der dyrkes ca. 500 ha, hvor af ca. 150 ha er forpagtet. Der er ansat 6- 7 medhjælpere til det daglige arbejde. Erik er 4. generation på gården og han og Susanne har 3 børn – 1 barn er i gang med landbrugsuddannelsen, så måske bliver der også en 5. generation på gården.

Nu kommer Peter Boller på banen igen, denne gang med fortællinger om det gamle Lindå og der bliver vist billeder ved hjælp af projektor.

Lindå Mølle

Han starter ud med den gamle mølle fra 1860. Her boede fodermesteren fra Edelslund og der var brødudsalg herfra i en periode. I 1925 blæste vingerne af i en storm. Man kan stadig ane fundamentet fra møllen, der hvor den var opført.
Vi får billeder af Damgård, hvor Kristian Bredholt i dag bor og Peter fortæller levende om byggestil, opstregninger, egestolper, hvidkalkede skorstene, døre og vinduer. Den – lidt underlige – tilbygning på Damgård viser sig at være den gamle smedje, som blev nedrevet og genopført her ved denne ejendom.
Der vises også et foto fra ca. 1904, hvor man bl.a. kan se en lille dreng stå med 4 køer.

Damgård – Lindå Møllevej 7 –  ca. 1904.  Fam. Rasmussen: ved hestene sønnen Rasmus, datter Else i barnevogn, mor Karin, datter Jenny, far Søren, datter Karin, datter Ane Kirstine, ved koerne sønnen Jens Peter.

Her fortæller Søren Rasmussen, at det er hans far, der står der og at han har trukket disse 4 køer til dyrskue i Mørke og tilbage igen samme dag. Han fik ærespræmie for dem og 6 sølvskeer, der ligger i en fin trææske og som Søren har taget med i dag så de kan vises frem.
Ved Lindågård – Kirsten og Peter Møllers gård – vises billeder og Peter Boller fortæller om en aftægtskontrakt som blev opstillet i forbindelse med et ejerskifte fra 1876 mellem køber Mogens Peter Nielsen og efterkommende ejere af gården til at yde sælgeren Niels Pedersen og dennes hustru Bodil Eriksdatter så længe de lever følgende aftægtspræstationer årligt:

 • skulle stilles en lejlighed med 2 stuer foruden køkken og spisekammer, forstue og brændehus til rådighed
 • Brændsel – 6000 stk gode tørre æltetørv. 1 favn bøgebrænde – tørt savet og kløvet
 • 3 tdr. tørret rug og maltbyg leveres 1. maj og 1. nov.
 • 1 tdr. kartofler leveret 1. maj og 1. nov
 • 2 lispund ost hver søndag morgen
 • 4 potter mælk dagligt
 • 1 fed uklippet bede efter eget valg
 • Besørge og bekoste aftægtsfolkenes anstændige og hæderlige begravelse og så videre – og så videre – kontrakten er vidtgående og uendelig.

Hansen og ”DANIA”.
I 1886 kom 23 årige Niels Peder Hansen med sin kone Marie og sønnen Minus (han skulle absolut kaldes op efter sin farmor, der hed Mine – så derfor….) til Lindå, hvor de købte en smedje og beboelse, der var beliggende på grænsen til Balle (nuværende Nabovej 26).

1. Minus Hansen, søn og svend, 2. Knud Hansen, søn og svend, 3. Niels Skødt, svend, 4. N.P.Hansen, mester, 5. Jens Chr. Rasmussen, lærling

Han startede med at sko heste og forefaldende arbejde – var dygtig og blev respekteret. Han begyndte at forhandle og udvikle maskiner bl.a. en bredsåmaskine, som blev en succes og i 1910 slog Hansen igennem med det helt store hit: Dania pumpevindmotor – kendt over hele landet.  Sønnesønnen Børge Smed er jo også kendt af mange.

Hans Jørgen Hinrup fortæller om byens Forsamlingshus og Brugsen.

Man afholdt juletræsfest i Forsamlingshuset og her blev juletræet sat så smart op, at det kunne dreje rundt om sig selv – så det drejede den ene vej, mens børnene gik den anden vej og de voksne kunne sidde og nyde synet af træet fra alle sider uden at rejse sig fra stolene. ”Karl i Skoven” delte slikposer ud til alle børnene. Poserne fragtede han rundt i en trillebør.

Der var flere historier herfra bl.a. om et bankospil, hvor Willum Willumsen vandt gåsen, som han selv havde leveret. Det var han selvfølgelig ikke glad ved, men tog dog gåsen med hjem og stegte den til Mortensaften, men det viste sig, at den var så sej, at den hverken var til at hugge eller stikke i, så hans kone sagde, at først havde de kogt den i 3 dage, så stegt den i 3 dage og til sidst hakket den til frikadeller.
Det viste sig, at det var deres gamle gase, de havde leveret til bankospillet!

Forsamlingshus ca. 1910

Forsamlingshuset var egnens samlingspunkt – her afholdt man foredrag bl.a. har Johan Skjoldborg været på besøg, der blev spillet dilettant og lavet revy igennem mange år.

I Lindå havde man ”Rækkehusene” og i et af dem startede man en høkerbutik, som senere blev til ”Brugsen” og flyttet til bygningen på Nabovej 2.
I 1916 fik man indlagt el – i 1917 en kaffemølle – moderne tider og  i 1919 et pakhus. Senere kom benzintank og salg af cykeldæk (kun salg til ordentlige folk) og gummistøvler og toiletbygning til.

Lindå brugs

I 1950 blev brugsen moderniseret og i 1954 blev 50 års jubilæet fejret med spisning samt øl og vin, hvilket ellers ikke var almindeligt.
Fra 1955 kunne kvinder indvælges i bestyrelsen.
I 1961 begyndte brugsen at sælge køleskabe, hvilket øgede omsætningen betydeligt. Det var dog ikke nok til at holde liv i den så i 1970 besluttede man at nedlægge både forsamlingshus og brugs og sælge det hele og udbetale dividende til medlemmerne.

Vi slutter aftenen af med at synge 2 sange – begge med lokalt indhold og Hans Kjeldmann takkede de implicerede parter for deres gode arbejde.

På vegne af

Todbjerg-Mejlby

Lokalhistorisk Forening

Referent: Helle Hald 


Route


Invitation til byvandring i Lindå  1.august 2017

Turen starter ved Lindå Møllevej 7, hvor der er parkering bag gården. – Der sørges for skiltning i byen, så det bliver let at finde startstedet.

Lindå er som bekendt et lille bysamfund, hvor der tidligere var brugsforening og forsamlingshus samt daglig busforbindelse til Århus. Disse faciliteter hører en svunden tid til, men byen og området er stadig et attraktivt sted at bosætte sig, hvis man skal dømme efter antallet af gennemførte ejendomshandler de seneste par år.
Fra Lindå er der en ganske enestående udsigt. Står man på Lindå Høje kan man se ca. 18 kirker, bl.a. Hald Kirke nord for Randers Fjord. Mod øst ses Mols, mod vest ses Frijsenborgegnen og mod syd ser man ind over Århus.
Byvandringen er tilrettelagt i et samarbejde mellem Kristian Bredholt, Peter Boller, Lene Baasch samt Egnsarkivet. Vi går en tur gennem byen med passende ophold til fortælling om byen og egnens historie. Der sluttes af på Edelslund, Lindå Møllevej 14, hos Susanne og Erik Bredholt, hvor der bliver mulighed for en afsluttende snak.
Her kan der købes kaffe/the og kage for 20 kr.
Alle er velkomne.


Todbjerg Tårnet. “Årets Bernhardt”. Juni 2017.

Foreningen for Bykultur i Aarhus har indstiftet en pris “Årets Bernhardt”. Et af de vigtigste kriterier for at komme i betragtning til prisen er, at der står nogle mennesker bag, som med deres indsats gør en stor forskel og skaber resultater, som alle i Aarhusområdet kan få glæde af.

Der er indkommet 20 ansøgninger. Komiteen har valgt 3 ansøgninger ud, som skal dyste om at vinde prisen, der består af en fest med øl og pølser samt en “Årets-Bernhardt-bænk”.

Todbjerg tårnet er én af de tre finalister og du kan ved at gå ind på “Stiften.dk” afgive din stemme og dermed hjælpe med til at æren og gevinsten går til vores lokale vartegn.

Resultat af konkurrencen: Todbjerg Tårnet blev nr. 3

/Helle Hald


“Åbent hus” i Egnsarkivet d. 18. maj 2017 kl. 15.00 – 20.00


Dilettant i Hårup Forsamlingshus i 1910

Egnsarkivets 43 års fødselsdag fejres med et ”åbent hus” arrangement, og vi byder alle velkommen til en snak og rundvisning i arkivet.

I år har vi taget fat på emnet DILETTANT OG REVY, som også vil være hovedemnet den dag.

Der er dokumentation for, at der blev spillet dilettant og revy her i området i begyndelsen af 1900-tallet. Der har været mange optrædener i forsamlingshusene i Hårup og Lindå, der begge er bygget for ca. 100 år siden, og da forsamlingshusene i Todbjerg og Mejlby kom til ca. 50 år senere fik aktørerne fra disse byer deres egne scener, som også blev og er flittigt brugt til dilettant mv.

Arkivets dilettantbilleder, rollehæfter mv er fundet frem til dagen og der vises en kavalkade af billeder fra mange forestillinger. Mange af billederne kan allerede ses på Arkiv.dk. Der er også startet en indsamling af billeder mv, men der er stadig mangler i rækken.

Derfor vil vi være interesseret i, at man tager billeder med på dagen og viser os. Vi kan kopiere billederne, og man får dem med igen, eller vi kan låne dem. Man er også velkomne til at forære dem til Egnsarkivet.

Tag gerne tage billeder og materiale med i det hele taget, som I tror, at vi måske ikke har i arkivet. Hvis I har mulighed for at gå på nettet, kan man i basen Arkiv.dk finde det materiale, som vi indtil nu har registreret.

Vi glæder os til nogle hyggelige og afslappede timer i godt selskab med jer, der er interesseret i at se og høre om, hvad Egnsarkivet kan byde på, samt at få en snak om vores lokale historie i almindelighed.

Der vil også være billedserier kørende fra det seneste års arrangementer: Sidste års Åbent-Hus i maj. Byvandringen i Grøttrup i august. Generalforsamlingen i år i februar.


Generalforsamling d. 22. februar 2017

Lokalhistorisk Forening har afholdt generalforsamling onsdag d. 22. februar 2017 i Todbjerg Forsamlingshus med ca. 60 deltagere.

Kort referat herfra:

Ib Sørensen blev valgt som dirigent og han gav straks ordet til Hans Kjeldmand, som i sin  beretning kort redegjorde for bestyrelsens arbejde gennem året, herunder

 • Årshæftet, der omhandlede skolerne i området
 • Egnsarkivets 43 års fødselsdag i maj, hvor hovedtemaet ligeledes var skolerne i lokalområdet
 • Byvandring i Grøttrup med ca. 100 deltagere, hvor Jørgen Møller fortalte og Ole Moesgaard lagde lokaler til
 • Der lægges fortsat billeder på Arkiv.dk og dette arbejde fortsætter
 • Søren og Sofie Rasmussens erindringer er indsendt til Stadsarkivet, så de nu er med i “2017 århusianere”
 • Vi har haft en stand ved julemarkedet i Hårup, hvor der blev solgt en del  – både medlemsskaber og hæfter
 • Vi arbejder med denne hjemmeside
 • Stole i arkivet har fået nyt betræk
 • I 2017 vil Årshæftet omhandle dilettant og revy i lokalområdet og byvandring planlægges til at være i Lindå

Regnskabet blev fremlagt af Theo Berhoudt og viste et pænt overskud på 5.816 kr. og en egenkapital på 16.868 kr. og godkendt uden bemærkninger.

Kontingent fastsættes uændret

Theo Berkhoudt og Hanne Folkmann blev genvalgt til bestyrelsen og Helle Hald blev genvalgt som suppleant og som ny suppleant blev Leo Thomassen valgt. Ib Sørensen og Henning Andersen blev genvalgt som revisorer og Lars Pedersen som suppleant herfor.

Der var ingen indkomne forslag, hverken fra bestyrelsen eller medlemmerne.

Efter generalforsamlingen – under kaffen – startede Hans Schiøtt sit foredrag om ” Mejlby – en selvforsynende by i 50-erne”. Det var både underholdende og oplysende og Hans viste billeder og fortalte om udviklingen i Mejlby fra efterkrigstidens knappe ressourcer og frem til slutningen af 50-erne, hvor telefon og fjernsyn begyndte at vinde indpas i hjemmene. Han fortalte om sin egen ungdom i Mejlby – om byens virksomheder – om familien – om venner – om skolegang – om nytårsløjer – om håndbold – om dilettant – om sin Vespa og om sit møde med Herdis.

Referent Helle Hald


August 2016:
Byvandring i Grøttrup